کادر اجرایی

اسامی کادر اجرایی دبیرستان دخترانه مهرنامی برتر ( دوره دوم )

نام مسئولسمتسوابق اجرایی
رقیه تقییانمدیر دبیرستان
حورا سید جوادیمعاون
مهین نجاتیمعاون آموزشی
مرضیه مجد آبادیمسئول مالی
فاطمه رفیعی فرمعاون تربیتی
لعبت معصومیمشاور
حسن علیرضا نژادمشاور