کادر آموزشی

معرفی کادر آموزشی و اساتید آموزشگاه علمی آزاد دخترانه مهرنامی برتر به همراه رزومه علمی و آموزشی

نام دبیردرس تخصصیسوابق کاری
خانم فرشته آبرونادبیات فارسی
خانم گوهر نوربخشادبیات فارسی
خانم سقازادهادبیات فارسی
خانم ژینوس پیشگرزبان انگلیسی
خانم مختاریزبان انگلیسی
خانم محمودیزبان انگلیسی
خانم مینو خشه چیفیزیک
خانم آزیتا غبراییفیزیک
خانم شکوفه پورباباشیمی
خانم مریم کریمیشیمی
خانم آل داوودزیست شناسی
خانم سارا اسدیزمین شناسی
خانم هوشمندریاضی
خانم کریم نژادهندسه
خانم جعفر زادهریاضی - حسابان
خانم سالاریسواد رسانه
خانم بهشتیاقتصاد
خانم سحرخیزتاریخ - علوم اجتماعی
خانم ساداتیجغرافیا
خانم زهرا ملکیجغرافیا
خانم مرجان رکنیاقتصاد - جامعه
خانم مهدویفلسفه و منطق
خانم طاهره نیکوکارفلسفه و منطق
خانم کوثریعربی
خانم پروانه امامیدین و زندگی
خانم قدیسه محققدین و زندگی
خانم فاطمه سماویدین و زندگی