تاریخ آزمونهای انتخاب شده گزینه دو (پایه دهم و سوم)

ردیف شماره آزمون تاریخ برگزاری برگزار شد
۱ آزمون شماره ۱ جمعه ۹۵/۰۷/۳۰

۲ آزمون شماره ۳ جمعه ۹۵/۰۹/۱۲

۳ آزمون شماره ۵ ( جمع بندی نیمسال اول) جمعه ۹۵/۱۱/۰۱  
۴ آزمون شماره ۷ جمعه۹۵/۱۲/۲۰  
۵ آزمون شماره ۱۰ ( جامع) جمعه ۹۶/۰۲/۲۲