تاریخ آزمونهای انتخاب شده گزینه دو (پایه چهارم)

ردیف شماره آزمون تاریخ برگزاری برگزار شد
۱ آزمون شماره ۱ جمعه ۹۵/۰۷/۳۰

۲ آزمون شماره ۲ جمعه ۹۵/۰۸/۲۱

۳ آزمون شماره ۳ جمعه ۹۵/۰۹/۱۲
۴ آزمون شماره ۶ جمعه ۹۵/۱۱/۲۹
۵ آزمون شماره ۷ جمعه ۹۵/۱۲/۲۰